Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

EPU - Najczęściej zadawane pytania

Konto użytkownika

1. Jak aktywować konto użytkownika?

W tym celu należy przejść na stronę podaną w komunikacie portalu EPU, przesłanym na adres e-maila wskazany przez stronę podczas rejestracji. Jednocześnie z adresem podana jest nazwa użytkownika, składająca się z cyfr. Następnie należy przejść na stronę główną i kliknąć przycisk „Logowanie”. W panelu logowania wpisać należy nazwę użytkownika i hasło.

2. Czy można zmienić profil konta zarejestrowanego w EPU?

Tak. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w sekcji "Wniosek o podwyższenie uprawnień konta".

3. Czy po pomyślnej weryfikacji można zmienić adres e-mail?

Tak. Po zalogowaniu się na koncie użytkownika należy wybrać opcję „Zmiana e-mail”.

4. W jaki sposób zlikwidować konto użytkownika?

Należy skierować pisemny wniosek do e-sądu z kserokopią (dwustronną) dowodu osobistego. Wniosek o likwidację konta należy przesłać na adres Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin.

5. Jak zmienia się hasło dostępowe?

Na stronie głównej konta użytkownika należy kliknąć przycisk „Zmiana hasła dostępowego”. Wyświetlony zostanie kreator zmiany hasła, dalej należy postępować zgodnie ze wskazówkami.

6. Czy zakładający konta są zawiadamiani o niepomyślnej weryfikacji?

Tak, ale tylko w przypadku podania prawidłowego adresu e-mail. Jeżeli wnioskujący o założenie konta wskaże błędny adres e-mail, to sąd nie będzie w stanie mu przekazać informacji o niepomyślnej weryfikacji.

7. Jak długo trwa oczekiwanie na potwierdzenie weryfikacji dla osób fizycznych?

Konta osób fizycznych są aktywowane niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji ich danych osobowych w bazie PESEL. Obecnie weryfikacja ta trwa średnio dwa, trzy dni. Z praktyki wynika, iż często osoba fizyczna ma już aktywowane ze strony sądu konto, ale do zalogowania się w systemie konieczne jest uzyskanie przez nią linku aktywacyjnego na wskazany we wniosku adres e-mail. Zdarza się, że osoby te nie otrzymują linku aktywacyjnego ze względu na błędne wskazanie we wniosku o założenie konta adresu e-mail (np. literówka w tym adresie, której sąd nie może zweryfikować). Zdarza się także, że ze względu na ustawienia serwera pocztowego odbiorcy e-mail z linkiem aktywacyjnym jest odrzucany albo lokowany w zakładkach antyspamowych (warto to sprawdzić !).

W razie braku linku aktywacyjnego, należy tę kwestię zgłosić przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

8. Dlaczego system przy rejestracji konta nie przewidział w numerze domu 4 pól?

System obecnie to umożliwia, np. 123A.

9. Na jaki adres mailowy przesyłać wiadomości na temat pojawiających się problemów technicznych?

Problemy techniczne należy zgłaszać wyłącznie przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

Certyfikat

10. W jaki sposób uzyskać certyfikat i jakie są rodzaje certyfikatów?

Podpis elektroniczny służy do podpisywania pozwów i pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Można posługiwać się:

a) zwykłym podpisem elektronicznym, który uzyskuje się ze strony EPU, bez opłat. Musi być to poprzedzone założeniem konta. Po aktywacji konta należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i oczekiwać ( co trwa około 2 godzin) na powiadomienie o wydaniu certyfikatu. Następnie należy pobrać certyfikat. Do prawidłowej instalacji certyfikatu w systemie operacyjnym potrzebne jest hasło do certyfikatu, które jest przesyłane za pomocą poczty e-mail. Jeżeli po pobraniu certyfikatu zostanie on utracony należy ponownie wygenerować wniosek o wydanie certyfikatu. Zwykłym podpisem elektronicznym można posługiwać się wyłącznie w e-postępowaniu. Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok.

b) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Możliwość korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego następuje automatycznie po rejestracji konta użytkownika. Użytkownik musi jednak wcześniej sam uzyskać bezpieczny podpis elektroniczny u jednej z firm certyfikacyjnych.

11. Czy osoba posiadająca certyfikat kwalifikowany może ubiegać się w EPU o certyfikat niekwalifikowany?

Tak. Może się ubiegać.

12. Co zrobić, gdy nie został przesłany kod do wydanego certyfikatu?

Sytuację taką należy zgłosić przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

Pozew, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

13. Czy opłacony i przesłany pozew trafia do zakładki „Moje sprawy”?

Jeżeli wniesienie opłaty sądowej zostanie pomyślnie zweryfikowane przez system e-Card, a następnie przez portal e-sądu, wówczas sprawa jest przekazywana do procedowania w wydziale sądowym, w wyniku czego pozew widnieje w zakładce „Pozwy złożone” oraz na zakładce „Moje sprawy” (nadawana jest mu sygnatura akt sprawy VI Nc-e….).

14. Co zrobić, gdy opłacony pozew trafia do zakładki pozwów oczekujących na opłatę?

Okoliczność taka oznacza, że pozew jest podpisany i oczekuje na opłacenie, bądź też w przypadku opłacenia - odpytywany jest przez system e-Card (system płatności) celem potwierdzenie takiej transakcji. Jeżeli e-Card zwróci pozytywny status opłacenia wówczas pozew znika z „Oczekujące na opłacenie” i trafia na „Złożone” oraz „Moje sprawy”. W przypadku błędnego statusu przycisk „Opłać” uaktywnia się po około 8 dniach roboczych.

Gdyby sytuacja taka trwała dłużej niż cztery dni należy przesłać potwierdzenie dokonania transakcji (wraz z numerem transakcji) przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

15. Czy istnieje górna granica kwoty objętej żądaniem pozwu?

Są jedynie ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie 100000000 (sto milionów) złotych.

16. Czy strona powodowa może składać pisma w formie papierowej?

Strona powodowa po aktywacji konta może prowadzić korespondencję z e-sądem wyłącznie drogą elektroniczną. Pisma wniesione w formie pisemnej papierowej w konkretnych sprawach nie będą wywoływać skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

17. Kiedy powód otrzymuje wydany nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest doręczany powodowi elektronicznie, niezwłocznie po jego wydaniu w sprawie na skrzynkę (konto) założoną w elektronicznym postępowaniu upominawczym na stronie www.e-sad.gov.pl.

18. Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie?

Powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu należy złożyć pismo procesowe po wejściu do danej sprawy z zakładki „Pismo procesowe”. Pismo to powinno zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu ze wskazaniem numeru konta bankowego. Powód może cofnąć pozew w całości – wtedy rezygnuje z ochrony prawnej wszystkich (i w całej wysokości) roszczeń zgłoszonych w pozwie. Cofnięcie pozwu może także dotyczyć tylko jego części, tzw. częściowe cofnięcie pozwu. Powód może także równocześnie z cofnięciem pozwu zrzec się (zrezygnować) dochodzonego w nim roszczenia. W piśmie cofającym pozew należy wskazać numer konta bankowego do zwrotu opłaty sądowej. Opłata zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty.

19. Czy osoba fizyczna zarejestrowana jako użytkownik w profilu podstawowym może wysłać więcej niż 1 pozew?

Tak, osoba fizyczna posiadająca konto w profilu podstawowym może wysłać więcej niż jeden pozew (nie ma tu ograniczeń).

20. W jaki sposób pozwany może złożyć sprzeciw drogą elektroniczną, jaką zakładkę należy wybrać?

Wybór elektronicznej formy komunikacji z e-sądem jest możliwy pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowania ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta na stronie www.e-sad.gov.pl. Natomiast podpis elektroniczny można uzyskać u jednej z firm certyfikacyjnych (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny), bądź też pobierając bezpłatny certyfikat ze strony www.e-sad.gov.pl (tzw. zwykły podpis elektroniczny). Posiadając aktywne konto użytkownika, jak i podpis elektroniczny, w zakładce „Dołącz do sprawy” pozwany powinien określić swój status procesowy jako „pozwany” („pełnomocnik pozwanego”) oraz wskazać kod z pouczenia z nakazu zapłaty. Powinien również pamiętać o zaznaczeniu opcji: ”Wnoszę o ustanowienie komunikacji elektronicznej”. Wówczas w zakładce „Moje sprawy” powinna być (pojawić się) widoczna sprawa. W celu wniesienia sprzeciwu należy wybrać zakładkę „Moje nakazy”, widoczną na głównej stronie konta. Następnie należy wybrać pierwszą ikonę po lewej stronie okna przy odpowiednim nakazie zapłaty, co wywoła okno „Prezentacja informacji o nakazie”, na którym widnieje przycisk” Wnieś sprzeciw”.

Opłata pozwu, koszty procesu

21. Jak nalicza się opłatę od pozwu?

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych. Uiszczenie opłaty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku konkretnej osoby (za pomocą mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego). Przy tym dla sytemu nie ma znaczenia z jakiego konta zostanie dokonana opłata. Może być to konto zarówno powoda, czy też jego pełnomocnika, z którego zostaną pobrane środki za pośrednictwem e-Card (po zalogowaniu na konto, złożeniu i podpisaniu pozwu). Jeżeli płatność zostanie dokonana, system czeka na informację z e-Card odnośnie potwierdzenia salda. Jeżeli potwierdzenie jest pozytywne sprawa zostaje złożona w sądzie (data wpływu do sądu) i rozpisana w repertorium ( nadawana jest sygnatura akt sprawy VI Nc-e …). Należy pamiętać również o tym, iż koszty manipulacyjne ponoszone podczas uiszczania opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu ponosi osoba składająca pozew (powód lub pełnomocnik).

22. Z czego wynikają problemy techniczne z opłaceniem pozwu?

Niekiedy powstają jednostkowe problemy techniczne z opłaceniem pozwu. Są one związane z brakiem kompatybilności systemów płatniczych niektórych banków z systemem e-Card, obsługującym płatności e-sądu. Kwestie te powinno się zgłaszać przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

23. Co zrobić, jeśli powód nie posiada konta w banku obsługującym opłacanie pozwów przesyłanych do EPU?

Można posłużyć się kartą płatniczą (Visa, MasterCard).

24. Na jakie konto pozwany ma dokonać przelewu tytułem zwrotu kosztów procesu?

Jeżeli koszty procesu zostały zasądzone w tytule wykonawczym (prawomocnym nakazie zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności), to zwrot kosztów procesu należy się powodowi. Jeżeli numer konta nie wynika z pozwu, należy skontaktować się z powodem, celem ustalenia numeru rachunku, na który należy uiścić należność.

25. Czy po cofnięciu pozwu zwracana jest opłata za pozew?

Tak co do zasady. Zwrot opłaty jest jednak uzależniony od chwili, w której złożono pismo cofające pozew. Powód, który złożył w sądzie pismo cofające pozew przed wydaniem nakazu zapłaty (z czym wiąże się zarządzenie niezwłocznego doręczenia pozwanemu odpisu pozwu z nakazem zapłaty) otrzymuje z urzędu zwrot całej uiszczonej przez siebie opłaty sądowej. Sąd dokonuje zwrotu opłaty wyłącznie drogą elektronicznego przelewu na wskazany przez stronę numer konta bankowego.

Pełnomocnik profesjonalny, powód masowy

26. Czy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) należy składać pełnomocnictwo?

Nie. Zgodnie z art. 89 § 1 k.p.c. w elektronicznym postępowaniu upominawczym pełnomocnik nie dołącza swojego pełnomocnictwa do sprawy, ale powinien powołać się na nie, wskazując jego datę udzielenia, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 k.p.c. Należy wskazać, czy ma ono charakter procesowy, czy jest ogólne, czy też ma ograniczony zakres oraz czy pełnomocnik posiada kompetencje pełnomocnika procesowego, o których mowa w art. 87 k.p.c.

27. Czy w EPU należy uiszczać opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

Nie. Skoro nie składa się pełnomocnictwa, to nie uiszcza się także opłaty od niego.

28. Czy osoba występująca jako pełnomocnik profesjonalny może reprezentować kilku powodów?

Tak, może reprezentować kilku powodów.

29. Czy spółkę może reprezentować inna osoba niż ujawniona w KRS?

Może, jeżeli wykaże stosowne umocowanie np. pełnomocnictwo, określi je i opisze (tzn. należy podać datę udzielenia pełnomocnictwa, jego rodzaj, np. procesowe oraz zakres, tj. ogólne bez ograniczeń, a jeżeli istnieją ograniczenia, to należy wskazać jakie).

30. Czy powód masowy może wysłać 1 pozew?

Tak, powód masowy może złożyć jeden pozew.

31. Jak wygląda procedura rejestracji konta w profilu pełnomocnika zawodowego?

Wniosek o założenie konta należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na stronie www.e-sad.gov.pl. W przypadku zawodowego pełnomocnika wymagany jest dodatkowy wniosek w zakresie potwierdzenia uprawnień w formie papierowej, skierowany do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

W celu uzyskania konta uprawnień zawodowego pełnomocnika należy (kolejne kroki postępowania):

Na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl w zakładce rejestracja konta użytkownika

Menu główne

Strona główna

Dostęp do akt sprawy i nakazów

Rejestracja konta użytkownika

Aktualności

Informacje prasowe

Strefa dla komorników

Strefa dla sądów

a)Należy podać wymagane dane osobowe,

b)Przy wyborze opcji zawodowego pełnomocnika należy zaznaczyć odpowiednie pole i podać dodatkowe informacje,

c)Należy wydrukować wniosek o założenie konta pełnomocnika zawodowego, własnoręcznie go podpisać, a następnie przesłać go do Prezesa Sądu Rejonowego Lublinie za pośrednictwem właściwej rady (samorządu adwokackiego, radcowskiego) celem potwierdzenia przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lublinie uprawnień zawodowego pełnomocnika. Wniosek taki, który jest już zaopatrzony w potwierdzenie właściwej rady o przynależności pełnomocnika do właściwego samorządu (adwokatów, radców prawnych) jest akceptowany przez Prezesa Sądu i konto zostaje aktywowane.

Po aktywacji konta możliwe jest składanie pozwów, przy czym pełnomocnik zawodowy musi zaznaczyć kogo reprezentuje (osobę fizyczną, osobę prawną, czy też powoda masowego – co otwiera możliwość składania tzw. „paczek z pozwami”).

Pracownik sądu umocowany do obsługi kont użytkowników

32. Jakim podpisem powinni się posługiwać pracownicy sądów w EPU?

Pracownik sądu powinien dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

33. Co zrobić w sytuacji, gdy podczas rejestracji konta pracownika sądu okaże się, że w rubryce NAZWA SĄDU brakuje danego sądu?

Sytuację taką należy zgłosić przez formularz kontaktowy pomocy technicznej dostępny na stronie głównej portalu: POMOC TECHNICZNA.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej